Jaarverslag 2018 Heilig-Hartziekenhuis Lier

Kwaliteit

Een plaats waar professionaliteit hoog in het vaandel wordt gedragen door permanente bijscholingen, een lerende attitude en oog voor innovatie.

Grote onderscheiding voor het NIAZ kwaliteitslabel

In 2016 startte het ziekenhuis een accreditatietraject om het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de zorg) certificaat te behalen. Dat het Heilig-Hartziekenhuis een goede patiëntenzorg hoog in het vaandel draagt, is geen geheim. Dagelijks doen onze medewerkers er alles voor om onze patiënten een zo goed en veilig mogelijke zorg aan te bieden tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. Omdat we het belangrijk vinden dat deze kwaliteit ook objectief beoordeeld wordt, kozen we voluit voor het NIAZ kwaliteitslabel te gaan.

December 2018 was het dan zo ver… Een team van 7 auditoren bezocht ons ziekenhuis om er de 1200 criteria van het internationale accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum te toetsen aan de praktijk. Elk criterium heeft een bepaald niveau (goud, platina, diamant). Ze zijn allen gericht op hoge kwaliteit van zorg, veilige zorg en effectief bestuur. Iedereen die een rol speelt in het zorgproces, kon bevraagd worden door een auditor: verpleegkundigen, artsen, het bestuur, de medewerkers van ondersteunende diensten tot de patiënt zelf.

Met een globale score van maar liefst 97% mogen we ons trotse eigenaar noemen van het NIAZ kwaliteitslabel. Dit is een uitzonderlijk hoge score waar we uiteraard erg trots op zijn. Het label blijft geldig tot 1 april 2023.

%

VIP² resultaten patiënttevredenheid

Het Vlaams Indicatorenproject (VIP²) is een samenwerking van Zorg en Gezondheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdgeneesheren en de ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro. Doel is om de kwaliteit van de zorg in ziekenhuizen te meten en te verbeteren.

Hiervoor werden indicatoren uitgewerkt door gespecialiseerde artsen samen met patiëntenverenigingen, ziekenfondsen, beroepsverenigingen, academici enz.. Deze indicatoren zijn toetsstenen, maatstaven waaraan een degelijke zorg, diagnose en behandeling moeten beantwoorden. In 5 domeinen zijn er indicatoren vastgelegd: ziekenhuisbrede indicatoren (o.a. handhygiëne, patiëntenidentificatie, heropname…), oncologie (met nu de eerste reeks indicatoren voor borstkanker), orthopedie, cardiologie en moeder- en kindzorg.

De vergelijking van deze indicatoren leert het ziekenhuis wat het goed doet en wat beter kan binnen die domeinen. Door deze gegevens publiek te maken kan de patiënt zich bovendien een beter beeld vormen van de kwaliteit van zorg voor een bepaald domein, wat dan weer een sterke stimulans voor het ziekenhuis is om naar optimale kwaliteit te streven.

Het Heilig-Hartziekenhuis neemt deel aan dit project omdat het kwaliteit van zorg zeer belangrijk vindt. Zo ontvingen we een oorkonde in 2018 voor het deelnemen aan de kwaliteitsindicator over de patiëntgerichtheid van onze website en transparant communiceren over de resultaten van alle kwaliteitsindicatoren waaraan we deelnemen.

Eén voor allen, allen voor kwaliteit!

In ons ziekenhuis willen we op een hoogkwalitatieve en veilige manier werken. Dat we het NIAZ-label behaalden, bewijst dat we goed bezig zijn. Het streven naar een steeds veiliger, kwalitatief hoogstaande, efficiënte en patiëntgerichte zorg is een blijvende opdracht.

Daarom werken we in het ziekenhuis met een kwaliteitsmanagementsysteem dat bepaalt hoe we op een gestructureerde manier werken aan kwaliteitsverbetering en patiëntveiligheid. Interne audits uitvoeren, indicatoren meten en incidenten melden zijn daar enkele belangrijke elementen in.

Al deze indicatoren worden op elke afdeling geëvalueerd op het zogenaamde “verbeterbord”. Dit bord richt zich in de eerst plaats naar de werknemers op de afdeling en de multidisciplinaire teams, maar elke bezoeker of patiënt die verblijft op de afdeling, kan de gegevens consulteren.

Interne audits

Het team interne auditoren bestaat uit artsen, hoofdverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en stafmedewerkers uit verschillende disciplines. Zij komen zowel uit de zorg als de ondersteunende diensten. Op basis van deze audits bepaalt elke afdeling verbeterpunten. Het kwaliteitsteam volgt de evolutie op en organiseert ziekenhuisbrede verbeteracties.

Indicatoren meten

Er zijn verschillende indicatoren die opgevolgd worden op initiatief van het ziekenhuis, zoals polyfarmacie bij gehospitaliseerde patiënten, de efficiëntie van het overdrachtsmoment, decubituspreventie, … De resultaten vormen ook weer de basis voor verbeteracties. Ook vanuit de overheid zijn er initiatieven om bepaalde indicatoren op te volgen.
Zo levert het ziekenhuis ook indicatoren aan voor Pay for Performance. Dit programma kadert binnen de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en evalueert indicatoren zoals incidentmeldingen, patiëntenervaringen en dergelijke.

Incidenten melden

Onderzoek toont aan dat ziekenhuizen waar de meeste incidenten gemeld worden, de meest patiëntveilige ziekenhuizen zijn. Logisch, want als je weet wat er misloopt, kan je bijsturen. Het incidentmeldingsformulier werd in de loop van 2018 verbeterd en er werden enkele onderwerpen aan toegevoegd, zoals o.a. agressie en prik- en spatincidenten.

Voor meer info of vragen over het jaarverslag mail naar info@hhzhlier.be

©2019 Heilig-Hartziekenhuis - Alle rechten voorbehouden.
Website flavoured by eFlavours - ©2019 Alle rechten voorbehouden.